VOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KASA FIK SK s.r.o.
pre softwarové produkty

1. VYMEDZENIE POJMOV
1.1. Aplikácia – softvérový produkt (dátový súbor zahŕňajúci softvér Spoločnosti), na ktorého používanie Spoločnosť poskytuje Užívateľovi podlicenciu na základe Podlicenčnej zmluvy.
1.2. Cloud – vzdialené úložisko poskytované Spoločnosťou.
1.3. Licenčná zmluva – zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a spoločnosťou KASA FIK sro, IČO: 04286324, so sídlom Kameníčková 1114/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 89176., na základe ktorej sa Spoločnosti poskytuje licencia k Aplikácii a právo vykonávať práva duševného vlastníctva k predmetnému Softwaru a okrem iného aj udeľovať k tomuto Softwaru podlicencie tretím osobám.
1.4. Podlicenčná zmluva – zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Užívateľom, na základe ktorej sa Užívateľovi poskytuje podlicencie k Aplikácii.
1.5. Licenčný kľúč – aktivačný kód, po ktorého zadaní dôjde k plnohodnotnej aktivácii Aplikácie.
1.6. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
1.7. Obchodný partner – podnikateľský subjekt spolupracujúci so Spoločnosťou oprávnený k predaju Aplikácie.
1.8. Zmluvné strany – Spoločnosť na strane jednej a Užívateľ na strane druhej pri uzatváraní Podlicenční zmluvy.
1.9. Spoločnosť – KASA FIK SK s.r.o., IČO: 52254127 so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl. č.135801/B, zastúpená Mgr. Davidom Obhlídalom, konateľom.
1.10. Užívateľ – konečný zákazník Spoločnosti, ktorý si zakúpil alebo užíva Aplikáciu. Užívateľom sa rozumie podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba) alebo nezisková organizácia, používajúca Aplikáciu pre zaistenie prevádzkových potrieb v rámci svojho vlastného podnikania.
1.11. GDPR – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podlicenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Užívateľom. Podmienky upravujú základné práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z Podlicenčnej zmluvy a súvisiace s používaním Aplikácie.
2.2. V prípade že tieto Podmienky odkazujú na pojmy v jednotnom čísle, rozumie sa nimi aj odkazy na číslo množné a naopak.
2.3. Právne vzťahy neupravené v týchto podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalej ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z., autorského zákona.

3. UZAVRETIE PODLICENČNEJ ZMLUVY
3.1. Spoločnosť je držiteľom všetkých práv súvisiacich s Aplikáciou a ako subjekt oprávnený poskytovať sublicencie k Aplikácii, túto poskytuje Užívateľovi.
3.2. Prvým použitím Aplikácie Užívateľom do konečného zariadenia Užívateľ akceptuje tieto Podmienky a dôjde tak k uzavretiu Podlicenčnej zmluvy medzi Spoločnosťou a Užívateľom. V prípade, že sú na Užívateľa ako nadobúdateľa prevedené práva na užívanie Aplikácie, dochádza k uzavretiu Podlicenčnej zmluvy účinnosťou prevodu práv. Podmienkou uzavretia Podlicenčnej zmluvy je súhlas Užívateľa s týmito Podmienkami.
3.3. Na základe uzatvorenej Podlicenčnej zmluvy udeľuje Spoločnosť Používateľovi nevýhradnú podlicenciu k užívaniu Aplikácie na území Slovenskej republiky, a to v prípade tzv. jednorazových zmlúv na dobu neurčitú a v prípade dohodnutého paušálu po celú dobu trvania Kúpnej zmluvy, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá riadnemu užívaniu Aplikácie v súlade s účelom, pre ktorý je určená.
3.4. Užívateľ je oprávnený užívať podlicenciu iba pre svoju potrebu a na účel, na ktorý je Aplikácia určená.
3.5. Užívateľ nie je oprávnený k poskytovaniu ďalšej podlicencie ani na prenájom podlicencie. Aplikácia je vlastníctvom Spoločnosti a je predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon. Užívateľ nie je tiež oprávnený akékoľvek svoje práva a/alebo povinnosti, a to jednotlivo aj ako celok, postúpiť tretej strane, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
3.6. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, kopírovať, šíriť, distribuovať, rozmnožovať alebo s ňou manipulovať iným spôsobom, než ktorý predpokladá Podlicenčná zmluva a tieto Podmienky.

4. CENA ZA PODLICENCIU
4.1. Aplikácia môže byť poskytovaná aj zadarmo s obmedzenými funkciami, plnohodnotné funkcie Aplikácie sú k dispozícii po jej zakúpení.
4.2. Podlicencia je poskytovaná bezodplatne, Užívateľ hradí iba cenu Aplikácie, a to spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve.
4.3. Oproti vykonanej úhrade za Aplikáciu či po vykonaní prvej platby dohodnutého paušálu obdrží Užívateľ Licenčný kľúč, po ktorého zadaní možno aktivovať plnohodnotné funkcie Aplikácie.

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
5.1. Užívateľ nie je oprávnený využívať Aplikáciu spôsobmi, ktoré by mohli viesť k jej zničeniu, narušeniu alebo poškodeniu, alebo by mohli jej využitie ohroziť či narušiť.
5.2. Aplikácia môže vyžadovať automatické aktualizácie, upgrade alebo opravy. Užívateľ súhlasí s tým, že sa takým aktualizáciám nebude brániť ani do nich zasahovať.
5.3. Užívateľ je povinný pravidelne zálohovať a archivovať dáta, s ktorými nakladá v rámci Aplikácie, a ich úplnú a bezchybnú zálohu a archiváciu kontrolovať. Spoločnosť nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli správne zálohované.
5.4. Užívateľ nie je oprávnený používať obchodné meno, logo či iné údaje Spoločnosti vo svojich propagačných či iných materiáloch.
5.5. Aplikáciu môžu používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

6. DÁTOVÉ ÚLOŽISKÁ
6.1. Služby Cloudu je možné využívať len v prípade, ak Užívateľ akceptuje podmienky Spoločnosti týkajúce sa zabezpečenia a ochrany ukladaných dát, najmä osobných údajov.
6.2. V prípade, že Užívateľ využíva službu Cloud, sú všetky dáta z Aplikácie posielané a ukladané v Cloude.
6.3. Spoločnosť nevykonáva kontrolu dát zaslaných do a uložených Užívateľom v Cloude.
6.4. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť zasielaných a uložených dát. Používateľ je povinný dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy, najmä tie týkajúce sa ochrany osobných údajov, a to vrátane získania súhlasu od tretích strán, ak je podľa GDPR či príslušného vnútroštátneho predpisu nutný.
6.5. V prípade využitia služby Cloudu Užívateľom sú všetky dáta uložené a uchovávané Spoločnosťou v zabezpečených systémoch, ku ktorým majú prístup len oprávnené osoby poverené Spoločnosťou. Spoločnosť chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných šifrovacích technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Spoločnosť vyhlasuje, že podnikla všetky možné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich používateľským účtom a/alebo k príslušnej databáze Spoločnosti a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý rizík, ktoré preňho vyplývajú z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.
6.6. Pri využití služby Cloudu dochádza k používaniu „cookies“. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o návšteve Užívateľa, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Užívateľ môže kedykoľvek zakázať prijímanie cookies, toto obmedzenie môže mať však za následok obmedzenie funkčnosti Aplikácie.

7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI
7.1. Spoločnosť je oprávnená vykonávať zmeny Aplikácie, jej automatické aktualizácie, jej upgrade či opravy.
7.2. Z dôvodu údržby alebo opravy Aplikácia je Spoločnosť oprávnená prerušiť či obmedziť možnosť využitia Aplikácia na nevyhnutnú dobu.
7.3. Spoločnosť je oprávnená obmedziť alebo prerušiť možnosť využitia Aplikácie, ak
a) uplynula doba, na ktorú bola podlicencia k Aplikácii Používateľovi poskytnutá,
b) Užívateľ využíva Aplikáciu v rozpore s Podlicenčnou zmluvou alebo týmito Podmienkami,
c) Užívateľ je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči Spoločnosti.
7.4. Spoločnosť je oprávnená zasielať Používateľovi informácie týkajúce sa Podlicenčnej zmluvy, týchto Podmienok, Aplikácie či iných produktov Spoločnosti alebo tretích osôb.
7.5. Spoločnosť je oprávnená akákoľvek svoje práva a/alebo povinnosti, a to jednotlivo aj ako celok, postúpiť tretej strane, pričom Používateľ s týmto vyjadruje súhlas.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA
8.1. Spoločnosť neposkytuje záruku na Aplikáciu (na funkčnosť, obsah, kvalitu, presnosť, úplnosť, efektivitu, spoľahlivosť, obchodovateľnosť) a nezaručuje neprerušovanú a bezchybnú službu. Záruka môže byť poskytnutá Obchodným partnerom. Spoločnosť zodpovedá len za vady Aplikácie v čase inštalácie, táto zodpovednosť sa však nevzťahuje na bezplatnú verziu Aplikácie.
8.2. Spoločnosť nezaručuje, že Aplikácia splní všetky požiadavky Užívateľa. Nároky zo záruky Užívateľovi nevzniknú, pokiaľ Aplikácia nie je riadne aktualizovaná alebo v prípade, že uplynula doba, na ktorú bola podlicencie k Aplikácii poskytnutá. Záruka sa ďalej nevzťahuje a za chybu Aplikácie alebo za závadu alebo škodu spôsobenú Aplikáciou nemožno považovať:
• prípady, kedy je Aplikácia používaná v rozpore s Podlicenčnou zmluvou alebo týmito Podmienkami,
• absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú Spoločnosťou vo vzťahu k Aplikáciu uvádzané,
• skutočnosť, že Aplikácia neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli Spoločnosti známe v okamihu jej vývoja,
• prípady, kedy je Aplikácia používaná na nevhodnom hardvéri alebo hardvéri, ktorý je v rozpore s aktuálnymi odporúčanými systémovými požiadavkami uvádzanými Spoločnosťou,
• skutočnosť, že Aplikácia nepracuje na hardvér, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný,
• prípady, kedy je Aplikácia prevádzkovaná na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,
• prípady, keď je Aplikácia používaná spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jej bezchybný chod.
8.3. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za útoky typu DoS, DDoS pod.
8.4. Spoločnosť nesie zodpovednosť za preukázanú škodu, ktorú zaviní porušením svojich povinností, avšak nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Užívateľa.
8.5. Spoločnosť nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny, ktorú Užívateľ uhradil za Aplikáciu.
8.6. Užívateľ je povinný preveriť Aplikáciu z hľadiska jej funkčnosti a použiteľnosti v konkrétnej situácii skôr, než začne s jej používaním.
8.7. Používateľ uplatní práva z prípadných vád Aplikácie reklamáciou, a to písomne ​​na adresu sídla Spoločnosti. Reklamácia musí obsahovať:
• identifikáciu Užívateľa vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov,
• presné označenie reklamovanej Aplikácie, vrátane inštalačného čísla podlicencie,
• popis reklamovanej chyby,
• kópiu dokladu o zakúpení Aplikácie.
8.8. Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito Podmienkami a Obchodným zákonníkom.
8.9. Reklamované vady funkčnosti Aplikácie budú preverené. O výsledku šetrenia bude Užívateľ informovaný e-mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Užívateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Aplikácia, ktorá rieši reklamovanú chybu.
8.10. Ak nie je možné preukázať, že vada Aplikácia bola spôsobená Spoločnosťou, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude Užívateľovi účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním vady uvádzané Užívateľom.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto Podmienok nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení týchto Podmienok či platnosť a účinnosť týchto Podmienok ako celku.
9.2. Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky jednostranne meniť či doplňovať. O zmenách alebo doplnení týchto Podmienok bude Užívateľ informovaný pred účinnosťou zmien alebo doplnením Podmienok. Užívateľ má právo zmenu alebo doplnenie Podmienok odmietnuť a Podlicenčnú zmluvu z takého dôvodu písomne ​​vypovedať, pričom takáto výpoveď musí byť Spoločnosti doručená najneskôr deň pred dňom, kedy má zmena či doplnenie Podmienok nadobudnúť účinnosť. Ak Používateľ toto právo využije, zaniká Podlicenčná zmluva a teda oprávnenie Užívateľa vyplývajúce z podlicencie k Aplikácii dňom, kedy zmenené či doplnené Podmienky nadobudnú účinnosť. V prípade, že žívateľ nevyužije toto právo, má sa za to, že s obsahom zmenených či doplnených Podmienok súhlasí.
9.3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania, teda ku dňu 01.02.2019.